Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1            Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Praktijk de Liefde B.V. Kamer van Koophandel nummer 83151656 te Amsterdam

Artikel 2           Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De dienstverlening: de in de dienstverleningsovereenkomst omschreven dienstverlening.
 • De scheiding: alle werkzaamheden die de scheidingsspecialist ten behoeve en in opdracht van partijen verricht op het gebied van de beëindiging van een huwelijk, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of de beëindiging van een samenleving.
 • De dienstverleningsovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarin er met de partijen een samenwerking is ontstaan die tot doel heeft het (echt-)scheidingsproces te controleren en af te handelen met begeleiding.
 • De Scheidingsspecialist, (hierna te noemen scheidingsspecialist): diegene die het proces begeleidt
 • De partijen: de partijen die wensen het proces door middel van dienstverlening te volgen.
 • Het reglement: dit onderliggend reglement.

Artikel 3            Aanvang dienstverlening

De dienstverlening vangt aan terstond na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst door de partijen en de scheidingsspecialist, tenzij een ander tijdstip in de dienstverleningsovereenkomst wordt afgesproken of in de dienstverleningsovereenkomst is ondertekend.

Artikel 4            Werkzaamheden scheidingsspecialist

 • De werkzaamheden van de scheidingsspecialist betreffen de intake, doch kunnen daarnaast eventuele werkzaamheden omvatten als verslaglegging, contacten met de partijen (hetzij elektronisch, schriftelijk of telefonisch), bestuderen van stukken, contacten met derden, en het opstellen van overeenkomsten, één en ander vanaf de aanvang van de dienstverlening of vanaf het moment dat de pré-dienstverleningsovereenkomst is ondertekend.
 • De scheidingsspecialist bepaalt, in overleg met de partijen, de wijze waarop de dienstverlening wordt gevoerd.
 • Het is de scheidingsspecialist toegestaan, in overleg met partijen, afzonderlijk en vertrouwelijk met de partijen te communiceren zonder dat zijn neutrale positie ter discussie komt.
 • De partijen en de scheidingsspecialist spannen zich ervoor in om de dienstverlening voortvarend te laten verlopen.

Artikel 5            Vrijwilligheid

 • De begeleiding vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Elke partij, alsook de scheidingsspecialist, kan op elk moment de dienstverlening beëindigen.
 • Tussentijdse afspraken binden partijen alleen voor zover zij die afspraken en het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk vastleggen in een getekende overeenkomst. Zij zijn niet gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de scheidingsspecialist tijdens de dienstverlening hebben ingenomen of gedaan. De partijen zijn alleen gehouden aan dat wat in de in artikel 10.1 bedoelde en door hen getekende overeenkomst is vastgelegd.

 

Artikel 6            Beslotenheid

 • Bij de dienstverlening zijn geen andere personen aanwezig dan de scheidingsbegeleiders en de partijen, c.q. hun vertegenwoordigers en adviseurs. Ingeval meerdere personen bij de dienstverlening worden betrokken, is toestemming van de partijen vereist. Indien de scheidingsspecialist dat wenst, kan hij/ zij zich bij de dienstverlening secretarieel laten bijstaan door een daartoe door hem/ haar aan te wijzen persoon. In elk geval draagt de scheidingsspecialist er zorg voor dat alle personen betrokken bij de dienstverlening een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 • Indien een partij zich tijdens de dienstverlening laat bijstaan, dient de vertegenwoordiger bevoegd te zijn om (rechts)handelingen te verrichten die voor de dienstverlening noodzakelijk zijn, waaronder het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1. Op verzoek van de scheidingsspecialist dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt.

 

Artikel 7            Geheimhouding

 • De partijen doen aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – geen mededelingen betreffende het verloop van de dienstverlening, de daar door de bij de dienstverlening aanwezige personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte informatie.
 • De partijen verbinden zich om geen stukken aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de dienstverlening betrokkene tijdens of in verband met de begeleiding zijn geopenbaard, getoond, of anderszins bekend gemaakt.
 • Deze verplichting geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de dienstverlening al over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.
 • Onder stukken als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan: de dienstverleningsovereenkomst, door de partijen of door de scheidingsspecialist in het kader van de dienstverlening opgestelde aantekeningen, verslagen, de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst voor zover de partijen conform artikel 10.3 hebben afgesproken dat deze vertrouwelijk blijft, evenals andere gegevensdragers zoals geluidsbanden, videobanden, foto’s en digitale bestanden in welke vorm dan ook.
 • De partijen doen hiermee afstand van het recht om, in rechte of aan de andere kant, wat tijdens de dienstverlening is gebleken als bewijs tegen elkaar aan te voeren en/of elkaar, de scheidingsspecialist of andere bij de dienstverlening betrokkenen, als getuige of aan de andere kant te horen of te doen horen over informatie, die is verstrekt en/of is vastgelegd tijdens of in verband met de dienstverlening, dan wel over de inhoud van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1, alles in de ruimste zin des woords. De partijen worden geacht daartoe een bewijsovereenkomst te hebben gesloten.
 • Het bepaalde in de artikelen 7.1 t/m 7.5 geldt niet in het geval van:

–   informatie  betreffende  strafrechtelijke  gedragingen  waarvoor  een  wettelijke meldplicht dan wel   een wettelijk meldrecht bestaat.

 • informatie betreffende de dreiging van een misdrijf.
 • een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de scheidingsspecialist.
 • In dat geval is de scheidingsspecialist ontslagen uit de voor hem/ haar geldende geheimhoudingsplicht, voor zover nodig, om zichzelf tegen de vorderingen te verweren en/of een beroep te doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De geheimhoudingsplicht vervalt voor alle betrokkenen voor zover nodig om de klacht te behandelen.

 

Artikel 8           Einde

 • Dienstverlening eindigt:
 • door ondertekening door de partijen van de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst;
 • door een schriftelijke verklaring van de scheidingsspecialist aan de partijen dat de dienstverlening eindigt;
 • door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de scheidingsspecialist dat zij zich uit de dienstverlening terugtrekt.
 • Beëindiging van de dienstverlening laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de partijen onder de scheidingsovereenkomst onverlet.

 

Artikel 9           Voortijdige beëindiging

 • Indien een opdracht voortijdig wordt beëindigd, dan blijven partijen verplicht tot betaling van een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke werkzaamheden reeds zijn verricht. Per verrichte werkzaamheid wordt een percentage van de opdrachtwaarde in rekening gebracht. Het gaat dan om een percentage van de opdrachtwaarde zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht (inclusief BTW). Deze percentages worden bij elkaar opgeteld en het totaal daarvan vormt het annuleringsbedrag.
 • Indien het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden wordt 10% van de opdracht-waarde in rekening gebracht.
 • Voor iedere sessie die heeft plaatsgevonden met de scheidingsspecialist wordt 10% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.
 • Indien een alimentatieberekening, pensioenverdeling of vermogensverdeling is gemaakt wordt 5% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.
 • Indien een volledige (concept) versie van het convenant of het ouderschapsplan is opgesteld dan wordt 10% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.
 • Indien het dossier is behandeld door de advocaat dan wordt 10% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.

– Indien het dossier is ingediend bij de rechtbank dan wordt 5% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.

 

Artikel 10         Andere procedures

 • Eventuele bij de aanvang van de dienstverlening al aanhangige gerechtelijke, of aanverwante procedures over het proces of onderdelen daarvan – met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten – worden door de partijen opgeschort voor de duur van de dienstverlening.
 • De partijen zullen gedurende de duur van de dienstverlening tegenover elkaar geen procedures als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maken – met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten.
 • Indien een partij een maatregel ter bewaring van rechten neemt, of een andere procedure als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maakt, is zij verplicht daarvan binnen 24 uur na het nemen, respectievelijk aanhangig maken ervan mededeling te doen aan de scheidingsspecialist en de andere partij(en).

 

Artikel 11         Vastlegging van het resultaat van de dienstverlening

 • De scheidingsspecialist draagt er zorg voor dat wat de partijen zijn overeengekomen deugdelijk, al dan niet door of met behulp van een deskundige derde, in een overeenkomst wordt vastgelegd. Voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven de partijen met uitsluiting van de scheidingsspecialist zelf verantwoordelijk. De partijen hebben het recht om zich door een externe deskundige te laten adviseren.
 • De scheidingsspecialist is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de partijen af te sluiten overeenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade.
 • De partijen bepalen gezamenlijk en op schrift in hoeverre de inhoud van de af te sluiten overeenkomst vertrouwelijk blijft. In elk geval mag de inhoud van de afgesloten overeenkomst aan de rechter worden voorgelegd indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.

 

Artikel 12         Uitvoering van de opdracht

 • De scheidingsspecialist zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 • Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan berekeningen die door de scheidingsspecialist ten behoeve van partijen worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van partijen, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en/of premies danwel anderszins.
  • De procedure van de scheidingsspecialist strekt zich slechts tot de afwikkeling van het huwelijk, de huwelijkse voorwaarden, de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of de samenleving. Eventuele vervolgstappen vallen buiten het mediationproces. Vragen hieromtrent kunnen de scheidingsspecialist gesteld worden en de scheidingsspecialist zal zich volledig inzetten partijen van antwoord te voorzien of met toestemming informatie inwinnen binnen het zakelijke netwerk.
 • Informatie en adviezen van de scheidingsspecialist komen tot stand op basis van de alsdan beschikbare kennis en de alsdan geldende wet- en regelgeving. De scheidingsspecialist kan er niet voor instaan dat adviezen in een later stadium mogelijk niet meer conform de op dat moment geldende relevante wet- en regelgeving is.

 

Artikel 13         Beperking aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van de scheidingsspecialist, ingeval van schade als gevolg van zijn/ haar handelen of nalaten in de dienstverlening, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn/ haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de scheidingsspecialist komt.
 • Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van de scheidingsspecialist, vrijwaren de partijen de scheidingsspecialist en zullen de partijen de scheidingsspecialist schadeloosstellen ter zake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip tegenover de scheidingsspecialist mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van de scheidingsspecialist tijdens de dienstverlening.

 

Artikel 14         Klachten

 • Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover partijen klagen, dan wel, indien partijen aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan de scheidingsspecialist te worden kenbaar gemaakt.
 • Een klacht schort de betalingsverplichting van partijen niet op, behoudens voor zover de scheidingsspecialist aan partijen vooraf en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.
 • In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft de scheidingsspecialist de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door partijen reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

 

Artikel 15         Niet voorziene gevallen

In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de scheidingsspecialist.

 

Artikel 16         Wijziging van het reglement c.q. afwijken van het reglement

 • Indien en voor zover de partijen wensen af te wijken van het reglement kan dat alleen middels een schriftelijke overeenkomst met de uitdrukkelijke instemming van de scheidingsspecialist.
 • De scheidingsspecialist is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen effect op de dienstverlening die op dat moment al wordt gevoerd. Op dergelijke dienstverlening zal uitsluitend het reglement van toepassing zijn zoals dat bij de aanvang van die dienstverlening van kracht was.

Artikel 17         Geheimhouding en Privacy

De partij(en) is/zijn bekend met de privacyverklaring van de scheidingsspecialist/ mediator. En daarmee met de wijze waarop de scheidingsspecialist/ mediator de privacy van partij(en) waarborgt.

 

Artikel 18         Toepasselijk recht

Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook voor de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1.

Algemene voorwaarden 2023

Wij richten wij ons op het krachtiger maken van relaties en gezonde patronen door te geven aan onze kinderen en de volgende generatie.

Locaties

Amsterdam
Almere
Blaricum
Den Haag
Groningen
Haarlem
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

Contact

Praktijk de Liefde
Spuistraat
249 II rechts
1012VP
Amsterdam

©2023 Praktijk de Liefde
©2023 Praktijk de Liefde